Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de b.v.b.a. MATADOR UITGEVERIJ, met maatschappelijke zetel gelegen te 1730 asse, Nieuwstraat 44 bus 1 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0711.988.809 (hierna genoemd: “MATADOR UITGEVERIJ”).

Voorwaarden

Elk gebruik van de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de website en van de producten en diensten die daarop worden aangeboden, integraal, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. MATADOR UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Enkel door het gebruik van de website wordt er in geen enkel opzicht een juridisch samenwerkingsverband gecreëerd waarop de gebruiker zich zou kunnen beroepen. De niet-toepasbaarheid of met dwingend recht tegenstrijdigheid van een bepaling heeft geen enkele invloed op de toepasbaarheid of geldigheid van de andere bepalingen.

Een gebruiker kan onze website gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. Als gevolg daarvan kan het evenwel zijn dat bepaalde functies of delen van de website slechts ten volle toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens deelt (bv. cookies).

Indien persoonsgegevens worden medegedeeld, garandeert de gebruiker de juistheid en volledigheid ervan. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ervoor zorgen dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot de website wordt ontzegd.

Meer informatie over het privacybeleid van MATADOR UITGEVERIJ kan u terugvinden via deze link.

Beperking van de aansprakelijkheid

MATADOR UITGEVERIJ streeft naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op haar website, maar kan nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. MATADOR UITGEVERIJ kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

Evenmin kan MATADOR UITGEVERIJ aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of derden, noch is MATADOR UITGEVERIJ aansprakelijk voor fouten of vergissingen.

MATADOR UITGEVERIJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of eender welke schade die zou veroorzaakt worden door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid van informatie of berichtgeving, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zouden kunnen zijn op de website.

Als de gebruiker de aanwezigheid, fout, virus of andere schadelijke elementen op de website aantreft, wordt hij/zij verzocht dit mee te delen aan MATADOR UITGEVERIJ via info@matadoruitgeverij.be, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. MATADOR UITGEVERIJ adviseert de gebruiker in elk geval om firewalls, antivirus- en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn/haar computer te installeren om schade te voorkomen.

MATADOR UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk te schorsen of te stoppen, op elk mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie.

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites

Op de website van MATADOR UITGEVERIJ kunnen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites worden weergegeven. MATADOR UITGEVERIJ stelt alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare en betrouwbare websites, maar kan niet garanderen dat deze websites steeds beschikbaar zijn, dat deze website vrij van virussen zijn of dat er zich m.b.t. deze websites geen storingen of onderbrekingen voordoen.

Deze websites worden niet beheerd door MATADOR UITGEVERIJ, die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door MATADOR UITGEVERIJ op haar website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door MATADOR UITGEVERIJ met betrekking tot deze websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze website(s).

MATADOR UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om op elk moment de link(s) naar andere websites te onderbreken of weg te halen, zonder voorafgaande waarschuwing. MATADOR UITGEVERIJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen, prijsaanpassingen of andere compensatie(s), tenzij in geval van opzettelijke fouten.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en al zijn componenten zijn eigendom van MATADOR UITGEVERIJ. Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van MATADOR UITGEVERIJ zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook op andere manieren beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, zo ook als databank zowel door de auteurswetgeving als door de databankenwet.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan MATADOR UITGEVERIJ.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf noch de op de website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken en/of aankopen te verrichten), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij MATADOR UITGEVERIJ hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven. Inbreuken op deze intellectuele eigendomsrechten zullen aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en MATADOR UITGEVERIJ zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Vragen en feedback

U kan steeds contact opnemen via onderstaande gegevens:

b.v.b.a. MATADOR UITGEVERIJ (hierboven genoemd: “MATADOR UITGEVERIJ”)

adres:                     Nieuwstraat 44 bus 1, 1730 ASSE

KBO-nr.:                 0711.988.809

Tel.:                        +32 (0)479 53 07 21

E-mail:                    info@matadoruitgeverij.be