1. Identiteit van de verkoper

1.1     De verkoper is de b.v.b.a. MATADOR UITGEVERIJ, met maatschappelijke zetel gelegen te 1730 Asse, Nieuwstraat 44 Bus 1 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0711.988.809 (hierna genoemd: “MATADOR UITGEVERIJ”).

1.2     MATADOR UITGEVERIJ is bereikbaar

 • via het e-mailadres info@matadoruitgeverij.be, of
 • via het telefoonnummer +32 479 53 07 21, of
 • via het hierboven vermelde adres.

2. Toepassingsgebied

2.1     Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MATADOR UITGEVERIJ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MATADOR UITGEVERIJ en de klant.

2.2     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden ter beschikking gesteld van de klant. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk zou blijken, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven dat de algemene verkoopsvoorwaarden bij MATADOR UITGEVERIJ zijn in te zien of zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant (consument) zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.

2.5     Algemene voorwaarden, andere dan deze van MATADOR UITGEVERIJ, zijn niet van toepassing.

3. Aanbod van Matador Uitgeverij

3.1     Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Het aanbod van MATADOR UITGEVERIJ geldt zolang de voorraad strekt en kan steeds worden gewijzigd.

3.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als MATADOR UITGEVERIJ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MATADOR UITGEVERIJ niet. De afbeeldingen op de website zijn slechts illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die afwijken van het artikel of die niet zijn inbegrepen in de prijs.

3.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
 • de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

4. Prijs en betaling

4.1     De prijzen, evt. belastingen, verzendingskosten etc. worden vermeld op de website van MATADOR UITGEVERIJ. De betaling gebeurt telkens aansluitend op het proces waarbij de klant het product in zijn of haar winkelmandje heeft geplaatst, via bancontact, kredietkaart, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button, iDEAL, ING Home’Pay of Paypal.

4.2     De aankoop zal slechts afgesloten zijn wanneer MATADOR UITGEVERIJ de bevestiging heeft gekregen dat het bedrag van de aankoop op haar rekening is toegekomen.

5. Levering

5.1     MATADOR UITGEVERIJ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan MATADOR UITGEVERIJ heeft kenbaar gemaakt.

6. Wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden

6.1     MATADOR UITGEVERIJ kan te allen tijde deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen. De lopende overeenkomsten blijven geregeld door de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

MATADOR UITGEVERIJ tracht op haar website informatie weer te geven die zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar website. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van MATADOR UITGEVERIJ niet als bindend beschouwd worden.

Indien u, als bezoeker van de website, echter onvolledigheden of onjuistheden zou opmerken in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden via info@matadoruitgeverij.be. De inhoud van de website kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

MATADOR UITGEVERIJ doet haar uiterste best om haar website zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zij kan echter geen garanties bieden voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit de toegang tot of het gebruik van de website.

8. Internetverkoop – verkoop op afstand

8.1     Bij het plaatsen van en het afronden van een bestelling via de website, aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden zoals die op dat ogenblik van toepassing zijn.

8.2     Bij het afsluiten van een verkoop vanop afstand (internetverkoop incl.), heeft de consument een verzakingsrecht, dit is het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant (consument) kan gebruik maken van dit recht door het retourdocument correct in te vullen en te bezorgen aan MATADOR UITGEVERIJ op het adres: Nieuwstraat 44 bus 1, 1730 Asse of via info@matadoruitgeverij.be.

8.3     Het retourrecht moet binnen de veertien werkdagen worden uitgeoefend. Dit is de termijn binnen dewelke MATADOR UITGEVERIJ op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking met een zo volledig en correct mogelijk ingevuld retourformulier, met voorlegging van het betalings- en aankoopbewijs. Het aankoopbedrag (productprijs) zal, na ontvangst van het door de klant teruggestuurde product in nieuwstaat, indien het retourformulier correct werd ingevuld en als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor de uitoefening van het verzakingsrecht, terugbetaald worden op het door de klant aangegeven rekeningnummer en dit binnen de dertig dagen.

8.4     Eenmaal de klant MATADOR UITGEVERIJ het retourformulier heeft bezorgd en dit correct en volledig werd ingevuld, moet de klant het product binnen de veertien werkdagen terugsturen, in onberispelijke en nieuwe staat. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door MATADOR UITGEVERIJ verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant draag de kosten van het terugzenden van het product.

8.5     Tijdens de bedenktijd van veertien dagen gaat de klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, werking en kenmerken van het product vast te stellen. De klant zal het product slechts behandelen en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou doen. De klant is enkel verantwoordelijk voor eventuele waardeverminderingen van het product die het gevolg zijn van een manier van behandelen die verder gaat dan zoals in deze paragraaf omschreven.

8.6     Cadeaubonnen kunnen slechts geretourneerd worden indien deze niet verzilverd werden. Voor e-books geldt er geen retourrecht.

8.7     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht en het terugzenden van het product ligt bij de klant.

9. Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de privacyverklaring van MATADOR UITGEVERIJ. Meer informatie kan u terugvinden in deze privacyverklaring.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1   Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

10.2   Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren beide partijen zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

11. Online dispute resolution

De Europese Commissie heeft voor de beslechting van online geschillen een (vrijwillige) buitengerechtelijke procedure in het leven geroepen, die het de consument mogelijk maakt zijn of haar geschil voor een platform te brengen die uitspraak doet op korte termijn. Meer informatie over het ODR-platform kan teruggevonden worden via http://ec.europa.eu/odr/

12. Diverse bepalingen

Als een onderdeel, artikel of paragraaf van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door een rechtbank ongeldig, onbestaande of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de rest van de Algemene Verkoopsvoorwaarden onverminderd gelden.